fbpx
 

Regulamin sklepu / Polityka prywatności

 

 

Sklep internetowy brodowskiowoce.pl jest prowadzony przez: Brodowski Owoce Wiesław Broniarz z siedzibą w 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 4 z numerem NIP 835-11-26-65.

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa: a. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl;

b. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl;
c. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Brodowski Owoce i dostępne w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności wg. ceny sprzedaży takich produktów;
d. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
e. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (email).

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego brodowskiowoce.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Usługi te świadczy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

 

§2. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl umożliwia Klientowi:

a. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
b. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
c. tworzenie listy zakupów;
d. przeglądanie historii zamówień;
e. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
f. korzystanie z kodów rabatowych;
g. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres email oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Brodowski Owoce na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Brodowski Owoce umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl możesz usunąć konto samodzielnie z poziomu „Moje konto” bądź kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo z Zakładki Kontakt. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Brodowski Owoce o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

8. Brodowski Owoce jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Brodowski Owoce jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

a. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

b. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

c. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

d. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 10 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Brodowski Owoce zgodnie z treścią zamówienia.

9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Brodowski Owoce. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Brodowski Owoce zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie,
zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.

11. Od decyzji Brodowski Owoce o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Brodowski Owoce. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Logowanie do Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres
poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób
trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub recenzje nie na temat, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w której zostały zamieszczone – recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

b. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Brodowski Owoce z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.

5. Brodowski Owoce jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy brodowskiowoce.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Brodowski Owoce nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl.

7. Brodowski Owoce niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów
zamieszczonych w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Brodowski Owoce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, udostępniając utrwalony graficznie dany Materiał, oraz informując, na czym polega naruszenie.

8. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Brodowski Owoce z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Brodowski Owoce bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie
Internetowym brodowskiowoce.pl Brodowski Owocejest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Brodowski Owoce, Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl. Udzielona Brodowski Owoce licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Brodowski Owoce jest
również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Brodowski Owoce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl).

9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

§4. Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, czyli ofertę.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
b. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Brodowski Owoce zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
4. Brodowski Owoce może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach znajdujących się w Karcie Produktu.

 

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
b. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
d. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie
jej w Paczkomacie InPost;
e. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia
f. wybrać formę płatności i dostawy;
g. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić potrzebę na otrzymanie faktury VAT. Fakt ten należy zgłosić do Brodowski Owoce drogą mailową podając numer zamówienia i numer NIP.

4. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj.
papierowej wraz z zamówieniem.

5. Brodowski Owoce nie prowadzi w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl sprzedaży hurtowej. Brodowski Owoce uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem,
dostępne są w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 12 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się ze Brodowski Owoce za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Brodowski Owoce warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Brodowski Owoce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Brodowski Owoce niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Brodowski Owoce zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość
elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Brodowski Owoce do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Brodowski Owoce ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Brodowski Owoce otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Brodowski Owoce nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Brodowski Owoce nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.

8. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Brodowski Owoce dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl jest adres dostawy
wskazany przez Konsumenta.

9. Brodowski Owoce zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem DPD, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki DPD;
b. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki DPD lub do Paczkomatu InPost.
c. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce DPD, za pośrednictwem kuriera DPD lub w Paczkomacie InPost.

10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Brodowski Owoce zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest
na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Brodowski Owoce zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Brodowski Owoce jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Brodowski Owoce nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Brodowski Owoce i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§6. Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku
rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 niniejszego regulaminu.

2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl w zakładce „Moje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

 

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za zamówienie gotówką.

3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.

4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.

5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym oraz jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Brodowski Owoce.

7. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Brodowski Owoce pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 niniejszego regulaminu).

9. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl.

10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

§8. Realizacja zamówień

1. Brodowski Owoce zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep brodowskiowoce.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

5. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem brodowskiowoce.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W przeciwnym wypadku prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w §10 nie przysługuje Kupującemu.

6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Sklep brodowskiowoce.pl, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona
Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.

7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, sklep internetowy zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

8. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Brodowski Owoce może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Brodowski Owoce wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie
swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

§9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

1. Brodowski Owoce jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego §9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

2. Brodowski Owoce w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Brodowski Owoce , Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Brodowski Owoce i opisem
reklamacji w sposób określony poniżej. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Brodowski Owoce, Komorów 61A, 96-214 Cielądz (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną). Reklamacje dostarczane bezpośrednio nie będą
rozpatrywane.

4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Brodowski Owoce z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Brodowski Owoce wedle swego wyboru niezwłocznie
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Brodowski Owoce może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Brodowski Owoce z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Brodowski Owoce za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Brodowski Owoce za nabycie danego produktu.

 

§10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient (niezależnie od prawa od odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a. kontaktując się ze Brodowski Owoce;

b. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl (dotyczy klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny kontaktując się w tym celu z Centrum Wsparcia Klienta drogą elektroniczną.

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
Zwracany Towar należy przesłać na adres Brodowski Owoce, Komorów 61A, 96-214 Cielądz wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu. Zwroty dostarczane bezpośrednio nie będą przyjmowane.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz objęta promocją.

13. Towar będący Wyrobem medycznym lub Środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu Produktu leczniczego lub Wyrobu medycznego jest wada jakościowa, niewłaściwe
wydanie lub sfałszowanie.

 

§11. Zwrot należności Klientom

1. Brodowski Owoce dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

a. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
c. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Brodowski Owoce zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Brodowski Owoce może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Brodowski Owoce dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zwrotu.

4. Brodowski Owoce nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Brodowski Owoce należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Brodowski Owoce numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Brodowski Owoce takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Brodowski Owoce nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Brodowski Owoce należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.

 

§12. Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
d. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
e. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny lub produkt w promocji, rezygnacja Klienta z zamówienia nie jest możliwa.

5. Promocje w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

§13. Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl), przetwarzane są przez Brodowski Owoce (administrator danych). 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Brodowski Owoce, które wymagają podania danych osobowych. Brodowski Owoce przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym brodowskiowoce.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usług o których mowa w § 9.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.

4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§14. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Brodowski Owoce:
a. pisemnie na adres siedziby Brodowski Owoce (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
b. za pośrednictwem e-maila na adres: info@brodowskiowoce.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
c. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości email, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§15. Postanowienia końcowe

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Brodowski Owoce nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Brodowski Owoce , między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Brodowski Owoce, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Brodowski Owoce.

5. Brodowski Owoce dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Brodowski Owoce nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl. Brodowski Owoce dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Brodowski Owoce , której przedmiotem są usługi świadczone przez Brodowski Owoce w ramach Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy brodowskiowoce.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy brodowskiowoce.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego brodowskiowoce.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

9. Językiem umów zawieranych z Brodowski Owoce jest język polski.